Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Economia

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Comissió informativa i elecció de la Presidència  
  2. Donar compte i ratificació de decrets presidència
  3. Donar compte de decrets gerència
  4. Aprovació del Compte General exercici 2018.
  5. Aprovació inicial de l’expedient núm. 31/2019 de modificació de pressupost, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit núm. 11/2019.
  6. Aprovació inicial de la modificació núm. 2 de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019.
  7. Proposta de delegació en la Presidència comarcal de competències del Ple.
  8. Aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2019 del conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Segrià, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.
  9. Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell.
  10. Precs i preguntes