L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià ha tramitat un total de 315 expedients

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat un total de 315 expedients des d’inicis d’any fins aquest mes d’agost.

 

L’OCIC del Segrià té per objectiu informar i orientar tant als consumidors com a les empreses sobre els seus drets i deures en relacions de consum. L’OCIC del Segrià atén de forma personalitzada les consultes que s’originin sobre temes de consum, a més de tramitar-ne les queixes, reclamacions i denúncies. L’OCIC intervé com a mediadora en la resolució de conflictes entre empresa i consumidor i també intervé en les vistes arbitrals de consum.

 

Els serveis que s’ofereixen:

- Informació i assessorament en la tramitació de queixes, reclamacions o denúncies en matèria de consum originades de la relació entre persones consumidores o usuàries i empreses o establiments comercials

- Mediació per solucionar controvèrsies entre les empreses i els seus clients. La mediació és voluntària i no es pot imposar cap solució. L’objectiu és arribar a un acord amistós entre les parts evitant així altres procediments, com la via judicial

- Vistes arbitrals de consum quan ambdues parts reconeixen l’arbitratge en consum com una via de resolució de conflictes evitant, així, la via judicial

- Tramitació de denúncies quan hi ha indicis objectius de què una empresa o establiment incompleix la normativa, podent donar lloc a un expedient sancionador

 

Les dades totals de tramitació de l’OCIC del Segrià durant aquest 2019 i fins aquest mes d’agost, són:

94 consultes

  1 queixa

  5 denúncies

97 reclamacions

A través de la mediació en consum, s’han resolt un total de 24 expedients de reclamació.