L’OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR HA TRAMITAT 375 EXPEDIENTS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022, AMB LES COMPANYIES DE SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT I GAS COM LES MÉS RECLAMADES

Les reclamacions es poden presentar per via telemàtica

 

 

Les dades es mantenen en nivells similars o lleugerament inferiors als de l’any passat, però segueixen essent sensiblement superiors a les que hi havia abans de la pandèmia

 

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat un total de 375 expedients durant el primer trimestre de l’any 2022. S’han iniciat 125 sol·licituds sense classificar i s’han tancat 250 expedients classificats com a consulta, queixa i reclamació. Les xifres són similars a les de l’any passat, però es mantenen bastant pel damunt de les que hi havia abans de la pandèmia.

L’activitat duta a terme durant aquest primer trimestre del 2022 s’ha desglossat en 134 consultes resoltes, 3 queixes, 2 trasllats com a denúncia, 111 reclamacions obertes, 67 mediacions tramitades i finalitzades, 41 mediacions resoltes favorablement i 26 mediacions arxivades per no haver prosperat la mediació.

Pel que fa a les dades referides a la crisi del coronavirus, en aquest primer trimestre es van tramitar 15 expedients corresponents a afectacions derivades de la pandèmia, la qual cosa representa un 6% del volum total tramitat des de l’Oficina entre els mesos de gener, febrer i març.

Per sectors, les empreses més reclamades amb expedient resolt aquest últim trimestre són les companyies de subministrament d’electricitat i gas (28%),  telefonia (11%) i transport aeri (8%).  No obstant això, cal destacar que, si tenim en compte el número de sol·licituds rebudes des de principis de gener fins a finals de març de 2022, el sector de les companyies de subministrament d’energia (llum i gas) supera el 43% de reclamacions.

Comparant aquestes dades amb les del mateix període de l’any anterior (2021), presenten un lleuger descens en el conjunt d’expedients tramitats, que en aquella ocasió va ser de 401, tot i que es mantenen en xifres sensiblement superiors als 241 del 2020, en els que van ser els darrers mesos just abans de l’inici de la pandèmia. Tampoc no ha variat el sector amb més reclamacions i queixes, que en aquell període de l’any passat ja eren les empreses de subministraments bàsics (empreses energètiques de llum i gas).

En relació amb el trimestre anterior (octubre, novembre i desembre del 2021), les dades són també molt similars, atès que en aquell període es van tramitar 355 expedients. Sí que hi ha hagut una variació en els sectors afectats, perquè la xifra més elevada de reclamacions en aquella etapa es va centrar en les empreses de telecomunicacions (23%), tot i que seguides de les de subministrament d’electricitat i gas (15%).

Ubicada a la seu del Consell Comarcal, l’OCIC atén les persones consumidores domiciliades al Segrià, a les quals se’ls ofereix informació sobre els seus drets i la forma d’exercir-los, es reben i tramiten consultes, queixes i denúncies; es tramiten les reclamacions presentades i s’efectua la mediació; i es gestionen, quan és possible, els arbitratges de les reclamacions que no han estat resoltes per via de la mediació en consum.

Les consultes, reclamacions, queixes o denúncies es poden fer per via telemàtica al lloc web www.segria.cat/consum.