Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
14/12/2021

Ordre del dia:


1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta de declaració de nul·litat via expedient de revisió d’ofici relatiu a la prestació objecte de la reclamació feta per Norverd, SL sobre el període transitori del contracte administratiu de recollida de residus de 22 municipis del Segrià (exp.núm.363/2021)
3. Inadmissió del recurs de reposició interposat per Nordverd, SL contra el punt primer de l’acord de Ple de data 6 d’octubre (exp.núm.363/2021)
4. Assumptes d’urgència.
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes.