Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
30/05/2022

Ordre del dia:

1.Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió ordinària de 5 d’abril de 2022 i de la sessió extraordinària de 10 de maig de 2022.
2.Donar compte de decrets de presidència.
3.Donar compte de decrets de gerència.
4.Donar compte informes trimestrals, PMP i morositat (exp. núm. 1366, 1367 i 1368 de 2022).
5.Modificació de pressupost núm. 7/2022 (exp. núm. 1655/2022).
6.Assumptes d’urgència.
7.Informes de presidència.
8.Precs i preguntes.