sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
14/12/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 5 d’octubre de 2021 i de l’acta de la sessió extraordinària de 5 de novembre de 2021
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3. Donar compte de decrets de gerència
4. Presa de coneixement d’un canvi de Portaveu del Grup polític comarcal Junts (exp. núm.2411/2021)
5. Aprovació inicial del Pressupost del Consell Comarcal del Segrià i Bases d’execució per a l’exercici 2022 (exp. núm. 1826/2021)
6. Aprovació de la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del Segrià per a l’exercici 2022 (exp. núm. 2400/2021)
7. Donar compte del Període mig de pagament tercer trimestre 2021 (exp. núm. 1012/2021)
8. Donar compte de la Morositat tercer trimestre 2021 (exp. núm. 1011/2021)
9. Donar compte de l’execució del pressupost tercer trimestre 2021 (exp. núm. 1010/2021)
10. Aprovació de l’Oferta d’ocupació derivada del procés d’estabilització previst al Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (exp. núm. 2402/2021)
11. Assumptes d’urgència
12. Informes de presidència
13. Precs i preguntes