sessió ordinària de la Comissió Informativa d´Ensenyament

Data: 
30/07/2022

Ordre del dia :

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 31 de maig de 2022.
2. Pròrroga contractació del servei de transport escolar curs 2022/2023.LOT 21.TorrelameuBenavent de Segrià-Rosselló-Torrefarrera-Alpicat-Escola de Jardineria de l'Ajuntament de Lleida (INS Les Basses)-CEE Esperança de Lleida ( exp.núm.1658/2021).
3. Assumptes d´urgència.
4. Informes de presidència.
5. Precs i preguntes.