Sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal

Data: 
02/06/2022

Ordre del dia:

1.Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió ordinària de 8 d’abril de 2022 i de la sessió extraordinària de 13 de maig de 2022.

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
2.Donar compte de decrets de presidència.
3.Donar compte de decrets de gerència.
4.Donar compte informes trimestrals, PMP i morositat (exp. núm. 1366 – 1367 – 1368 de 2022).
5.Modificació de pressupost núm. 7/2022 (exp. núm. 1655/2022).
6.Aprovació del Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 662/2022).

ÀREA D’ENSENYAMENT
7.Pròrroga Contracte 30/2020- Concessió del Servei de Menjador Escolar. LOT 1 i LOT 2. Curs 2022-2023 (exp. núm. 1582/2022).
8.Ratificació Decret pròrroga contracte transport curs 2022/2023. LOTS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 23 (exp. núm. 1584/2021)
9.Donar compte Decret pròrroga curs 2022-2023. LOTS 24 i 28 de transport mitjançant taxi (exp. núm. 1647/2021).
10.Reconeixement indemnització Alessa Catering Services, SAU (exp. núm. 895/2022).
11.Prorroga Conveni entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments d’encàrrec de gestió del serveis escolar de menjador del centre. Maials i Alpicat (exp. núm. 1627/2021).

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
12.Acord de col·laboració entre la Fundació Orfeó Lleidatà i el Consell Comarcal del Segrià per garantir l’abast territorial de la casa de la música de Lleida, Pirineu i Aran a la comarca del Segrià (exp. núm. 1648/2022).

ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS
13.Declaració de BCIL de Jaciment de la Serra del Calvari de la Granja d’Escarp (exp. núm. 1438/2022).
14.Declaració de BCIL d'Els Trullets de Benavent de Segrià (exp. núm. 1163/2022).

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
15.Acord de col·laboració amb el Projecte Estratègic “Territori de Valor: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2023” d’acord amb l’ORDRE ARP/54/2021 (exp. núm. 1614/2022).
16.Declaració institucional en defensa dels Jutjats de Pau (exp. núm. 1720/2022). 
17.Assumptes d’urgència.
18.Informes de presidència.
19.Precs i preguntes.