Convocatòria de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta constitutiva de 5 d’agost de 2019.   
2.    Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3.    Donar compte de decrets gerència. 
4.    Aprovació de la modificació núm. 1/2019 del cartipàs comarcal 2019-2023: 
5.    Aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost.
6.    Aprovació inicial de l’expedient núm. 14/2019 de modificació de pressupost.
7.    Rectificació de l’inventari de béns
8.    Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Segrià per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals.
9.    Aprovació del conveni entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de cooperació i assistència municipal, anualitat 2019.
10.    Assumptes d’urgència.
11.    Informes de presidència.
12.    Precs i preguntes.