Convocatòria de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta constitutiva de 5 d’agost de 2019.   
2.    Modificació de les bases reguladores dels ajuts de transport adaptat.
3.    Assumptes d’urgència.
4.    Informes de presidència.
5.    Precs i preguntes.