Convocatòria de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta constitutiva de 5 d’agost de 2019.   
2.    Aprovació del preu públic als usuaris del servei de menjador escolar gestionats pel Consell Comarcal.
3.    Aprovació de la modificació núm. 1 del contracte de servei de menjador escolar, curs 2019/2020, per alumnes NEE.
4.    Resolució recurs de reposició interposat per Alessa Catering SAU contra l’acord d’imposició de sancions: servei menjador escolar.
5.    Assumptes d’urgència.
6.    Informes de presidència.
7.    Precs i preguntes.