Convocatòria de la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.    Aprovació de les actes de la sessió constitutiva de 8 de juliol de 2019 i sessió extraordinària organitzativa de 19 de juliol de 2019.
2.    Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3.    Donar compte de decrets gerència.
4.    Aprovació del Compte General exercici 2018.
5.    Aprovació inicial de l’expedient núm. 31/2019 de modificació de pressupost, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit núm. 11/2019.
6.    Aprovació inicial de la modificació núm. 2 de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019.
7.    Proposta de delegació en la Presidència comarcal de competències del Ple.
8.    Aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2019 del conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Segrià, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.
9.    Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell.
10.  Acord d’inici d’expedient de modificació de diversos contractes de transport escolar.
11.  Acord d’inici d’expedient de revisió d’ofici de la licitació del lot núm. 1 del contracte de servei de transport escolar (expedient núm. 01/2018).
12.  Aprovació del conveni genèric de col·laboració per al desenvolupament dels cursos d’alfabetització en el marc del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya: cursos d’alfabetització.
13.  Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Alcarràs per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.