Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Turisme

Data: 
14/12/2021

Ordre del dia:


1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del 5 d’octubre de 2021
2. Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit, i aprovació del conveni de col·laboració interadministratiu per l’execució del projecte Pedra Seca (exp. Núm. 2331/2021)
3. Informe pressupost 2022 Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal
4. Assumptes d'urgència
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes