AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Competències del Consell Comarcal

 • Cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments (d'acord amb el Decret Legislatiu 2/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya). Més en concret:
  • Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
  • Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
  • Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
  • Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
  • Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.
  • Assistència i cooperació tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant.
 • Les competències que li atribueixin les Lleis del Parlament (art. 25 b)
  • Informe de les llicències ambientals.
 • Les competències que li deleguin o encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la Diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis i les organitzacions associatives d'ens locals (regulades pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya). Normalment aquesta delegació es fa a través de convenis.
  • Oficina de Serveis a la Joventut (informació i suport al jovent sobre possibilitats acadèmiques i sortides professionals, accés a habitatge i feina, participació en la vida social, organització de les vacances, tramitació de subvencions, etc.).
  • Gestió del Transport a l'Escola i Menjador Escolar.
  • Assistència tècnica (informes urbanístics, redacció de projectes i memòries valorades, direccions d'obra, expedients de rehabilitació, Gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat -subvenció d'obres municipals-).
  • Assessorament Jurídic i Econòmic als Ajuntaments (S.A.T.)
  • Servei de recollida i tractament de residus municipals (Medi Ambient)
  • Servei de recollida selectiva (paper, vidre, cartró, envasos)
  • Serveis Socials d'Atenció Primària (ajut a domicili, tele-assistència, ajuts d'urgència, serveis alternatius d'estada limitada, serveis alternatius a centres oberts, equips d'atenció a la infància i l'adolescència, serveis alternatius d'estada limitada de menjador, aliments per la solidaritat, programa específic d'atenció als temporers, servei de transport adaptat)
  • Promoció Comarcal i Turística (recolzament a l'emprenedor, borsa de treball, suport als ajuntaments de la Comarca, noves tecnologies, turisme, ajuts i subvencions, gestió de projectes europeus d'abast comarcal, etc.).
  • Programa de Violència Domèstica.
  • Campanyes de sensibilització ambiental.

El PLA D'ACTUACIÓ COMARCAL DEL SEGRIÀ és el programa d'actuació que recull els serveis, activitats i obres que ha de dur a terme el Consell Comarcal, la manera en què es portaran a terme i els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes. Igualment hi consta la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.