Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i turisme

Data: 
30/05/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’1 de febrer de 2022
2. Acord de col·laboració amb el Projecte Estratègic “Territori de Valor: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2023” d’acord amb l’ORDRE ARP/54/2021 (exp. núm. 1614/2022)
3. Assumptes d'urgència
4. Informes de presidència
5. Precs i preguntes